توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
11:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
13:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
15:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
17:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
19:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت(آزمون مجدد)
1398/11/02
21:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی