بدو خدمت معلمین(ویژه فرهنگیان)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه فرهنگیان)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی خانواده ویژه فرهنگیان(12 ساعت)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
پرورش خلاقیت در دانش آموزان(ویژه فرهنگیان)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری(ویژه فرهنگیان)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان محترم)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله تکمیلی)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله مقدماتی)
1400/01/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه فرهنگیان)
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های بدو انتصاب کارشناسان(ویژه فرهنگیان)
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روش های فعال یاددهی و یادگیری(ویژه فرهنگیان)
1400/01/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی