آزمون جامع مهارت های هفتگانه ICDL (ویژه کارکنان محترم شهرداری)
1400/04/03
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آزمون جامع مهارت های هفتگانه ICDL (ویژه کارکنان محترم شهرداری)
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آزمون جامع مهارت های هفتگانه ICDL (ویژه کارکنان محترم شهرداری)
1400/04/07
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آزمون جامع مهارت های هفتگانه ICDL (ویژه کارکنان محترم شهرداری)
1400/04/09
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آزمون جامع مهارت های هفتگانه ICDL (ویژه کارکنان محترم شهرداری)
1400/04/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی